Statut

Statut Niepublicznego Żłobka KRASNOLUDEK

W Złocieńcu


ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Żłobek Krasnoludek zwany dalej „Żłobkiem” jest żłobkiem niepublicznym, placówką opiekuńczo – wychowawczą dla dzieci w wieku od 10 miesięcy do 3 lat

Siedziba znajduje się pod adresem: 78-520 Złocieniec, ul. Czaplinecka 3a

Właścicielem żłobka jest firma Faza sp. z o.o., 78-520 Złocieniec ul. Czaplinecka 3a

Dyrektorem żłobka jest mgr Edyta Terlecka

Ustalona nazwa używana jest przez żłobek w skróconym brzmieniu: „Krasnoludek”

Żłobek używa pieczęci:


Niepubliczny żłobek Krasnoludek

78-520 Złocieniec, ul. Czaplinecka 3a

Tel. 608 007 707, NIP 673-190-22-46


§2


Krasnoludek działa na podstawie:

Ustawy z dnia 4 litego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. Nr 45 poz.235)

Rozporządzenia Ministra pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz.U. z 2011 nr 69 poz.367)

Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeksu Pracy ( Dz.U. z 1998r., Nr 21 poz.942 z późniejszymi zmianami)

Niniejszego statutu.
ROZDZIAŁ II

Cele i zadania żłobka oraz sposób ich realizacji


§3


Celem żłobka jest zapewnienie opieki dzieciom zamieszkującym na terenie miasta Szczecinek w wieku od 10 miesięcy do 3 lat.


Zadaniem żłobka jest:


Zapewnienie dzieciom przebywającym w żłobku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych w dni robocze do 9,5 godzin dziennie;

Zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej i edukacyjnej przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;

Prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka wg opracowanego programu zajęć odpowiednio dla różnych grup wiekowych;

Współpraca z rodzicami / opiekunami prawnymi dziecka

Zapewnienie dziecku bezpieczeństwa w czasie przebywania w żłobku oraz odpowiednich warunków higieniczno – sanitarnych, zgodnych z obowiązującymi przepisami;

Zapewnienie opieki przez personel o kwalifikacjach zawodowych i ilości określonych w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

Zapewnienie racjonalnego i prawidłowego żywienia oraz możliwości higienicznego spożywania;

Przestrzeganie zasad epidemiologicznych;

Kształtowanie postawy społecznej poprzez przyzwyczajanie dzieci do zgodnego współżycia i współdziałania w zespole rówieśników, budzenie i rozwijanie uczuć przywiązania i życzliwości;

Dbałość o rozwój umysłowy dziecka, rozwijanie myślenia, mowy, wyrabianie orientacji przestrzeni i czasu, zapoznanie z otaczającym środowiskiem


Realizację zadań, o których mowa w §3 zapewnia Dyrektor żłobka.

W ramach opieki żłobkowej sprawowane są funkcje: opiekuńcza, wychowawcza oraz edukacyjna.

W żłobku organizuje się zajęcia i zabawy ruchowe w Sali i ogrodzie żłobkowym.

Rodzice / Opiekunowie mają obowiązek przyprowadzać dziecko zdrowe. Dziecko chore nie będzie przyjmowane do żłobka. Rodzice są zobowiązani do każdorazowego zawiadamiania personelu o zachorowaniu lub innej przyczynie nieobecności dziecka.

W żłobku nie mogą by c stosowane wobec dzieci żadne zabiegi lekarskie (poza udzieleniem pierwszej pomocy w nagłych wypadkach). Personel żłobka nie podaje dzieciom lekarstw.

W przypadku zachorowania dziecka na terenie żłobka niezwłocznie powiadamia się o tym fakcie rodziców / opiekunów prawnych, którzy zobowiązani są odebrać dziecko najszybciej jak to możliwe w ciągu 2 godzin. Jeśli rodzic / prawny opiekun nie odbierze dziecka w wyznaczonym terminie a stan dziecka będzie wymagał pomocy lekarskiej opiekun wezwie pomoc lekarską.

W sytuacji, kiedy stan zdrowia dziecka w ocenie pracowników zagraża jego życiu, wzywa się pogotowie ratunkowe i niezwłocznie powiadamia się o tym fakcie rodziców / prawnych opiekunów, a w nagłych przypadkach udziela się dziecku pierwszej pomocy.


ROZDZIAŁ III

Organizacja pracy żłobka

§4


Organami Niepublicznego Żłobka Krasnoludek jest:

Właściciel

Pracownicy: opiekunki dziecięce, wolontariusze opiekunowie, dzienni opiekunowie

Do kompetencji i zadań Właściciela należy:

Uchwalenie statutu żłobka

Organizowanie gospodarczej i administracyjnej obsługi żłobka

Zatrudnianie pracowników oraz określenie ich zadań, warunków pracy i wynagrodzenia (zgodnie z Kodeksem Pracy)

Prowadzenie dokumentacji dotyczącej administracji i finansów oraz dokumentacji pracowniczej żłobka zgodnie z obowiązującymi przepisami

Zapewnienie właściwych warunków BHP w placówce


§5


Dyrektor żłobka:

Kieruje bieżącą działalnością żłobka

Podejmuje decyzje w sprawie przyjęcia czy skreślenia dziecka z listy uczęszczających

Czuwa nad właściwą realizacją celów i działań statutowych

Sprawuje nadzór pedagogiczny nad pracą kadry


§6


Właściciel firmy prowadzącej żłobek jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu Pracy, a Dyrektor jest przełożonym pracowników żłobka

Dyrektor może udzielić pełnomocnictwa wskazanej osobie do zastępowania go w czasie nieobecności. Pełnomocnictwo nie wymaga formy pisemnej


§7

Skład personelu zatrudnionego w żłobku jest dostosowany do liczby dzieci uczęszczających do żłobka.

Jeden opiekun może sprawować opiekę nad maksymalnie ośmiorgiem dzieci. Opiekunowie są odpowiedzialni za bezpieczeństwo dzieci i organizację zadań opiekuńczo – wychowawczych.

W trakcie zajęć dodatkowych prowadzonych przez opiekunów – specjalistów, opiekunowie ci są odpowiedzialni za bezpieczeństwo dzieci.

Personel zatrudniony w żłobku musi posiadać odpowiednie kwalifikacje do pełnienia opieki nad dziećmi oraz umiejętności, wiedzę i kompetencje do zajmowania się dziećmi.

W zapewnieniu opieki nad dziećmi Żłobek może korzystać z pomocy wolontariuszy. Wolontariusz z uprawnieniami opiekuna może samodzielnie sprawować nadzór nad dziećmi.

Za wyżywienie dziecka w żłobku odpowiedzialna jest firma cateringowa, która wykonuje zlecone zadanie dot. żywienia dzieci do lat 3 opartego na zasadach zdrowego żywienia, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i normami żywieniowymi.

W żywieniu uwzględnia się diety i zalecenia lekarskie.

Nad jakością żywienia czuwa Inspekcja Sanitarna.§8

Szczegółową organizację pracy żłobka określa Regulamin Organizacyjny nadawany przez Dyrektora.

Do realizacji celów statutowych żłobek posiada:

1 salę dydaktyczną/zabaw dla dzieci w wieku od 10 miesięcy do 3 lat.

Zapewnia miejsce na odpoczynek dla dzieci;

Pomieszczenia administracyjno – gospodarcze;

Szatnię dla dzieci i personelu;

Blok kuchenny, pomieszczenie porcjowania dań cateringu;

Ogród do zabaw, zajęć ruchowych i rekreacyjnych

Łazienki dla dzieci przy Sali zabaw

WC dla personelu


§9

Żłobek może rozszerzać swoją ofertę opiekuńczo – wychowawczą i edukacyjną w zależności od potrzeb.

§10

Żłobek jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 17:00 z wyjątkiem świąt i dni wolnych ustawowo wolnych od pracy


ROZDZIAŁ IV

Procedury przyprowadzania i odbierania dzieci


§12

W żłobku Krasnoludek obowiązują następujące, szczegółowe procedury przyprowadzania i odbierania dzieci przez rodziców / opiekunów prawnych:

Pracownik żłobka przejmuje odpowiedzialność za dziecko z chwilą przekazania go przez rodzica / opiekuna prawnego i ponosi ją do momentu wydania dziecka rodzicowi / opiekunowi prawnemu; w momencie odebrania dziecka z Sali odpowiedzialność za nie przejmuje osoba odbierająca – dotyczy to także pobytu dziecka w szatni i na terenie placówki wraz z przynależnym do żłobka terenem.

Dziecko może być odebrane ze żłobka wyłącznie przez rodzica / opiekuna prawnego. Do odebrania dziecka ze żłobka są upoważnione jedynie osoby wskazane w formularzu zgłoszeniowym wypełnionym i podpisanym przez rodziców / opiekunów

dziecka po okazaniu dowodu tożsamości. Inne osoby mogą odebrać dziecko wyłącznie po okazaniu pisemnego upoważnienia wydanego przez osoby, o których mowa w pkt.b. Upoważnienie takie może być udzielone wyłącznie osobom pełnoletnim.

Nie wydaje się dziecka rodzicowi / opiekunowi prawnemu, którego stan wyraźnie wskazuje, że jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających; w takiej sytuacji pracownik zobowiązany jest skontaktować się z drugim rodzicem, jeśli nie jest to możliwe – powiadomić policję. O wypadku każdej odmowy wydania dziecka winien niezwłocznie zostać poinformowany właściciel / Dyrektor żłobka. W takiej sytuacji żłobek jest zobowiązany do podjęcia wszelkich dostępnych czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami / opiekunami prawnymi.

W przypadku powtarzających się sytuacji odbierania dziecka przez rodzica / opiekuna prawnego, który jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających żłobek zobowiązany jest powiadomić sąd rodzinny i dla nieletnich, właściwy dla miejsca zamieszkania dziecka, o zaniedbywaniu obowiązków rodzicielskich.

Nie ma możliwości telefonicznego wskazania opiekuna odbierającego dziecko ze żłobka.

Opiekunowie lub osoby upoważnione będą odbierać dziecko najpóźniej do godziny 16:50. W przypadku nieprzewidzianych okoliczności mających wpływ na opóźnienie w odbiorze dziecka personel żłobka powinien zostać o tum fakcie poinformowany.

W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy żłobka, opiekun zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców/opiekunów prawnych o zaistniałym fakcie.

W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów (paca, dom) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców/opiekunów, opiekun oczekuje z dzieckiem w żłobku 1 godzinę, po upływie tego czasu powiadamia się najbliższy komisariat policji o niemożliwości skontaktowania się z rodzice/opiekunem.

Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.
ROZDZIAŁ V

Warunki przyjmowania dzieci

§13


Warunkiem przyjęcia dziecka do Niepublicznego Żłobka „Krasnoludek” jest:

Podpisanie umowy cywilno – prawnej określającej szczegółowe zasady korzystania ze Żłobka (zwanej dalej „Umową”)

Złożenie karty informacyjnej o dziecku (tzw. Karty zgłoszenia dziecka do Żłobka)

3. Umowa zostaje zawarta na czas określony. Rozwiązanie umowy ze strony rodziców / opiekunów prawnych musi być w formie pisemnej i poprzedzone dwumiesięcznym okresem wypowiedzenia, przy czym okres wypowiedzenia liczy się od 10-tego każdego miesiąca. Rozwiązanie umowy ze strony właściciela placówki musi być w formie pisemnej i poprzedzone miesięcznym okresem wypowiedzenia, przy czym okres wypowiedzenia liczy się od 10-tego każdego miesiąca od dnia przekazania wypowiedzenia.


§14

Do placówki przyjmowane są dzieci zdrowe oraz z alergią po wcześniejszym ustaleniu z personelem ( bez objawów chorobowych), zadbane, higienicznie i estetycznie ubrane (tj. codzienna kąpiel, zmiana bielizny)

Dzieci w Żłobku mogą nosić okulary pod warunkiem, że są dobrze osadzone ( za uszkodzenia okularów Żłobek nie ponosi odpowiedzialności).

Ze względu na bezpieczeństwo, dzieci w Żłobku nie mogą nosić pierścionków, koralików itp.

Wózki należy wstawiać do wózkowni na tarasie zabezpieczając dodatkowym zapięciem przeciw – kradzieżowym. Za kradzieże niezabezpieczonych wózków żłobek nie odpowiada.

Ubrania dzieci należy zostawiać w szatni. Żłobek nie ponosi odpowiedzialności za ubrania i inne rzeczy pozostawione w szatni.

W przypadku widocznych i nagłych objawów chorobowych, tj. gorączka, kaszel itp. personel Żłobka może odmówić przyjęcia dziecka.

Żłobek prowadzi rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

Zapisy do żłobka prowadzone są przez cały rok, podstawą zgłoszenia dziecka do Żłobka jest karta zgłoszeniowa składana przez rodziców od 1 stycznia do 30 kwietnia danego roku kalendarzowego (dotyczy to również dzieci już uczęszczających do Żłobka). W przypadku małej ilości chętnych dzieci termin rekrutacji może zostać dowolnie wydłużony decyzją Dyrektora Żłobka.

Rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka do żłobka zobowiązani są do dokładnego i czytelnego wypełnienia karty zgłoszenia.

Kwestionariusz karty zgłoszenia można pobrać w placówce lub na stronie internetowej Żłobka.

Złożenie karty zgłoszenia dziecka nie jest jednoznaczne z przyjęciem dziecka do Żłobka.

O przyjęciu dziecka decyduje Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora lub Dyrektor.

Rodzice dzieci przyjętych zobowiązani są do bezzwłocznego zgłoszenia o ewentualnej rezygnacji z miejsca w żłobku.

Dyrektor ma możliwość tworzenia listy rezerwowej, na której umieszcza na życzenie rodziców/prawnych opiekunów dzieci nie przyjętych do żłobka. Gdy zwalnia się miejsce w Żłobku, Dyrektor kontaktuje się z rodzicami / prawnymi opiekunami dziecka, biorąc pod uwagę kolejność zapisu dziecka na liście rezerwowej.

Do dnia 30 kwietnia danego roku kalendarzowego sporządzana zostaje imienna lista dzieci przyjętych do żłobka na nowy rok szkolny.

Do dnia 31 maja danego roku kalendarzowego następuje potwierdzenie pisemne lub telefoniczne woli rodziców korzystania z usług Żłobka.

Dzieci, które kontynuują pobyt na kolejny rok nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice pisemnie lub telefonicznie potwierdzają wolę kontynuacji do 30 kwietnia danego roku.ROZDZIAŁ VI

Zasady ustalania opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w przypadku nieobecności w żłobku

§15

Koszt utrzymania dziecka w Niepublicznym Żłobku „Krasnoludek” obejmuje:

Miesięczną opłatę za pobyt ustaloną przez Dyrektora Żłobka

W żłobku dzieci korzystają z 4 posiłków dziennie.

Opłaty za pobyt dziecka w żłobku wpłacane są na konto lub kwitowane są na drukach ścisłego zarachowania. Rodzice, którzy wyrażą chęć przekazywania odpłatności na udostępnione konto, mogą to robić zgodnie z obowiązującymi terminami.

Opłaty za pobyt dziecka i za wyżywienie przyjmowane są do 5 dnia każdego miesiąca.

Opłaty za pobyt dziecka w przypadku jego nieobecności w Żłobku nie podlegają zwrotowi.

Opłata za wyżywienie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w żłobku w wysokości odpowiadającej iloczynowej dziennej opłaty za wyżywienie oraz ilości dni nieobecności począwszy od następnego dnia zgłoszonej nieobecności.

W razie planowanej nieobecności dziecka w żłobku rodzic jest zobowiązany powiadomić opiekuna dzień wcześniej. W przypadku uprzedniego zgłoszenia nieobecności dziecka w żłobku rodzice/opiekunowie nie ponoszą kosztu stawki żywieniowej.


ROZDZIAŁ VII

Prawa i obowiązki Rodziców i dzieci

§16

Rodzice / opiekunowie mają w szczególności prawo do:

– bezpośredniego kontaktu z personelem Żłobka;

– rzetelnej informacji o dziecku i jego rozwoju oraz zachowaniu;

– pomocy ze strony żłobka w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;

– uzyskiwaniu informacji podnoszących ich wiedzę psychologiczno – pedagogiczną na temat wychowywania i opieki;

– konsultacji indywidualnych prowadzonych z inicjatywy opiekunów lub rodziców;

– zgłaszania uwag i propozycji dotyczących organizacji pracy żłobka;

– codziennego wsparcia, szacunku i partnerstwa ze strony personelu żłobka i Dyrektora.§17

Rodzice / opiekunowie mają obowiązek:

– udzielania pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka, o niepokojącym zachowaniu dziecka w domu mogące mieć wpływ na jego bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w

grupie, regularnego kontaktowania się z opiekunem w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych;

– poinformować Dyrektora Żłobka lub personel Żłobka w sytuacjach budzących niepokój lub zaobserwowaniu u dziecka urazów, otarć, stłuczeń itp. powstałych w warunkach domowych i na tę okoliczność sporządzić wspólnie stosowną notatkę;

– informować Dyrektora Żłobka o wszystkich zmianach teleadresowych;

– informować na bieżąco personel o takich potrzebach dotyczących diety, higieny snu, rozwoju psychomotorycznego i emocjonalnego, po to by w granicach możliwości Żłobka zapewnić optymalne warunki;

– zapewnić bezpieczeństwo dziecka w drodze do i ze żłobka do domu;

– punktualnego przyprowadzania i odbierania dziecka;

– terminowego uiszczania opłat;

– ponieść koszty ubezpieczenia dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków (rodzice, którzy nie chcą ubezpieczyć swojego dziecka, zobowiązani są złożyć pisemne oświadczenie do dyrektora Żłobka);

– niezwłocznie informować żłobek o nieobecności dziecka;

– natychmiast zawiadomić żłobek w przypadku wystąpienia u dziecka choroby zakaźnej lub innej, mogącej przenosić się na inne dzieci korzystające z usług żłobka;

– po przebytej chorobie dziecka przestawić zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie potwierdzające, że dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do Żłobka.


§18

Szczegółowe wytyczne dotyczące współpracy żłobka z rodzicami określa Regulamin wewnętrzny dla Rodzica.
§19

Dzieci mają prawo do:

Przestrzegania ich praw opartych na wzajemnym szacunku, otwartości i wrażliwości;

Codziennych, bezpiecznych i stymulujących zabaw na świeżym powietrzu;

Wspierania ich rozwoju osobowości poprzez zorganizowanie zajęć edukacyjnych i artystycznych oraz swobodnej zabawy;

Opieki wysoko wykwalifikowanej i życzliwej kadry;

Zagwarantowania poczucia bezpieczeństwa w czasie organizowania zajęć poprzez wprowadzenie procedur ochrony dzieci przed krzywdzeniem, edukację opiekunów i rodziców;

Respektowania indywidualnego tempa ich rozwoju, doboru programu wspierającego ich talenty, stymulującego potrzebę eksperymentowania i ciekawości świata;

Do pełnego korzystania z opieki zagwarantowanej w §3 ust.2

Rozwijania zdrowych nawyków żywieniowych;

Różnych form odpoczynku, zgodnych z ich aktualnymi potrzebami

Dzieci mają obowiązek:

Szanowania wytworów innych dzieci;

Podporządkowania się obowiązującym w grupie umowom i zasadom współżycia społecznego;

Przestrzegania zasad higieny osobistej w miarę swoich możliwości


§20


Niepubliczny Żłobek Krasnoludek zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy po zaistnieniu następujących okoliczności:

Braku opłaty za kolejny miesiąc za świadczone usługi przez żłobek.

Gdy zachowanie dziecka uniemożliwia pracę opiekunom lub stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa innych dzieci.

Gdy nastąpi brak współpracy pomiędzy personelem dydaktycznym, a rodzicami/opiekunami dziecka w kwestii rozwiązywania problemów powstałych w procesie edukacji i wychowania dziecka.

ROZDZIAŁ VIII

Postanowienia końcowe

§21

Niepubliczny Żłobek „Krasnoludek” zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym statucie.

§22

Dyrektor żłobka ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień niniejszego statutu.

§23

Żłobek prowadzi działalność w oparciu o standardy opieki i wspieraniu rozwoju dzieci do lat 3.

§24

Niepubliczny Żłobek Krasnoludek podlega wpisowi do rejestru żłobków prowadzonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Złocieniec.

§25

Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności żłobkowej: opiekunów, pracowników obsługi, rodziców/prawnych opiekunów.

Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:

Wywieszenie statutu na tablicy ogłoszeń

Zapoznanie rodziców/prawnych opiekunów dzieci nowo przyjętych z treścią statutu podczas spotkań informacyjnych, grupowych.

Udostępnienie statutu przez właściciela żłobka.


§26

Statut żłobka wchodzi w życie z dniem 1 września 2023.