Regulamin

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa o:

Regulaminie – rozumie się przez to Regulamin Wewnętrzny dla Rodziców, dotyczy wszystkich rodziców dzieci aktualnie uczęszczających do żłobka.

Rodzicach – rozumie się przez to (opiekunów prawnych). Których dzieci uczęszczają do Żłobka.

Żłobku – rozumie się Niepubliczny Żłobek Krasnoludek w Złocieńcu

Dyrektorze Żłobka – osoba zarządzająca zakładem.

§2

Regulamin ustala zasady oraz organizację wewnętrzną Żłobka w sprawach dotyczących bezpośrednio lub pośrednio rodziców (opiekunów prawnych), dzieci uczęszczających do żłobka

§3

Żłobek świadczy usługi opiekuńczo – wychowawcze oraz edukacyjne dla dzieci w wieku od ukończenia 10 miesięcy do 3 lat.

Zasady przyjęcia do Żłobka określa Statut Żłobka.

§4

Wysokość opłaty stałej za pobyt dziecka w Żłobku określa Właściciel Żłobka.

Dzienną stawkę żywieniowa określa Właściciel Żłobka.

§5

Umowy zawierane z rodzicami (opiekunami prawnymi) na świadczenie usług żłobkowych obejmują rok żłobkowy, tj. od września bieżącego roku do sierpnia następnego roku.

§6

Postanowienia regulaminu dotyczą wszystkich rodziców (opiekunów prawnych), których dzieci uczęszczają do Żłobka (od daty zapisu do rozwiązania umowy).

§7

Nadzór nad działalnością Żłobka sprawuje Dyrektor Żłobka.

Administracja Żłobka mieści się w Złocieńcu przy ul. Czaplineckiej 3aROZDZIAŁ II

ZASADY CODZIENNEGO PRZYJMOWANIA DZIECI

§8

Żłobek czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6:30 – 17:00 przez 12 miesięcy w roku z wyjątkiem niedziel i świąt państwowych i przerwy wakacyjnej.

Dzieci do żłobka przyjmowane są zgodnie ze Statutem Żłobka.

Codzienne przyjęcia dzieci odbywają się do godziny 8:50.

W razie planowanej nieobecności dziecka w żłobku rodzic jest zobowiązany powiadomić opiekuna dzień wcześniej. W przypadku uprzedniego zgłoszenia nieobecności dziecka w żłobku rodzice / opiekunowie nie ponoszą kosztu stawki żywieniowej za każdy dzień nieobecności.

Przyjmujemy dzieci czyste, zdrowe (bez objawów chorobowych), zadbane, higienicznie i estetycznie ubrane (tj. codzienna kąpiel, zmiana bielizny).

Dzieci w Żłobku mogą nosić okulary pod warunkiem, że są dobrze osadzone (za uszkodzenia okularów Żłobek nie ponosi odpowiedzialności).

Ze względu na bezpieczeństwo, dzieci w Żłobku nie mogą nosić pierścionków, koralików itp.

Wózki można zostawiać na terenie żłobka zabezpieczając dodatkowym zapięciem przeciw-kradzieżowym.

Za kradzieże wózków nie odpowiadamy.

Ubrania dzieci należy zostawiać w szatni.

Żłobek nie ponosi odpowiedzialności za ubrania i inne rzeczy pozostawione w szatni.

Po przebytej chorobie dziecka, rodzic (opiekun prawny) przedstawia oświadczenie potwierdzające, że dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do Żłobka lub zaświadczenie lekarskie.

Nieobecność dziecka w Żłobku należy zgłaszać niezwłocznie do właściciela Żłobka z informacją o przypuszczalnym okresie nieobecności.

Rodzice (opiekunowie prawni) informują personel Żłobka o stanie zdrowia dziecka i jego zachowaniu w domu.

W sytuacjach budzących niepokój lub zaobserwowaniu u dziecka urazów, otarć, stłuczeń itp. powstałych w warunkach domowych, rodzice (opiekunowie prawni) mają obowiązek poinformować o tym właściciela Żłobka lub personel Żłobka i na tę okoliczność sporządzić

wspólnie stosowną notatkę.

W przypadkach widocznych i nagłych objawów chorobowych, tj. gorączka, kaszel, itp. personel Żłobka może odmówić przyjęcia dziecka.

Rodzice (opiekunowie prawni) informują właściciela Żłobka o wszystkich swoich zmianach teleadresowych.

Jeżeli dziecko ma inne niż rówieśnicy potrzeby, dotyczące diety, higieny snu, rozwoju psychosomatycznego i emocjonalnego rodzice (opiekunowie prawni) mają obowiązek informować na bieżąco personel o takich potrzebach bądź zachowaniach dziecka, po to by w granicach możliwości Żłobka zapewnić optymalne warunki.

Osobami do bezpośredniego kontaktu z personelem Żłobka są rodzice bądź opiekunowie prawni dziecka.

ROZDZIAŁ III

ZASADY WYDAWANIA DZIECI

§9

Żłobek wydaje dzieci osobom pełnoletnim, którzy ukończyli 18 lat.

Odbieranie dzieci odbywa się przez rodziców (opiekunów prawnych) lub inne osoby upoważnione i wskazane pisemnie w zawartej umowie za okazaniem dowodu tożsamości. Do odebrania dziecka ze żłobka są upoważnione jedynie osoby zawarte w formularzu zgłoszeniowym wypełnionym i podpisanym przez Rodziców/opiekunów dziecka po okazaniu dokumentu tożsamości.

Nie wydajemy dzieci osobom nietrzeźwym. Nie wydaje się dziecka rodzicowi / opiekunowi prawnemu, którego stan wyraźnie wskazuje, że jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających; w takie sytuacji pracownik zobowiązany jest skontaktować się z drugim rodzicem dziecka, jeśli nie jest to możliwe – powiadomić policję. O wypadku każdej odmowy wydania dziecka winien niezwłocznie zostać poinformowany właściciel/Dyrektor żłobka. W takiej sytuacji żłobek zobowiązany jest do podjęcia wszelkich dostępnych czynności w celu nawiązania kontaktu z Rodzicami/opiekunami dziecka.

W przypadku powtarzających się sytuacji odbierania dziecka przez rodzica/opiekuna prawnego, który jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających żłobek jest zobowiązany powiadomić sąd rodzinny i dla nieletnich, właściwy dla miejsca zamieszkania dziecka, o zaniedbywaniu obowiązków rodzicielskich.

Nie ma możliwości telefonicznego wskazania Opiekuna odbierającego dziecko ze żłobka.

Dzieci można odbierać ze Żłobka od godziny 14:15 do 16:50.

W przypadku nieodebrania dziecka ze Żłobka w wyznaczonych godzinach i niemożności skontaktowania się z rodzicem (opiekunem prawnym) pracownik Żłobka zawiadamia o tym fakcie policję. Rodziców (opiekunów prawnych) obowiązuje przestrzeganie czasu pracy Żłobka.

W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców/opiekunów, opiekun oczekuje z dzieckiem w żłobku jedną godzinę, po upływie tego czasu powiadamia się najbliższy komisariat policji o niemożliwości skontaktowania się z rodzicem / opiekunem.

Życzenie Rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

Pracownik żłobka przejmuje odpowiedzialność za dziecko z chwilą przekazania go przez rodzica/opiekuna prawnego i ponosi ją do momentu wydania dziecka rodzicowi/opiekunowi prawnemu; w momencie odebrania dziecka z Sali odpowiedzialność za nie przejmuje osoba odbierająca – dotyczy to także pobytu dziecka w szatni i na terenie placówki wraz z przynależnym do żłobka terenem.
ROZDZIAŁ IV

UBIÓR DZIECKA


Dziecko w Żłobku nosi własne ubranie.

Dziecko należy ubierać w ubranka kolorowe, nie krępujące ruchów, dostosowane do pory roku i temperatury w pomieszczeniach (od 21° do 23° C).

Rodzice dzieci uczęszczających do żłobka wyposażają malucha w:

– pampersy;

– krem, zasypki;

– kapcie;

– ubranka i bieliznę na zmianę, worek;

– chusteczki nawilżające

– smoczek w pudełku i na łańcuszku (jeżeli dziecko używa);

– ulubioną przytulankę;


RZECZY DZIECKA POWINNY BYĆ PODPISANE

ROZDZIAŁ V

OPŁATY ZA ŻŁOBEK

§11

Opłata za pobyt dziecka w żłobku ustalana jest przez właściciela Żłobka.

Informacja o obowiązujących wysokościach opłat za Żłobek dostępna jest w Żłobku.

Miesięczna opłata stała nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w Żłobku.

Stawka żywieniowa podlega zwrotowi od nieobecności, pomniejszana jest na bieżąco przy sporządzaniu miesięcznych list odpłatności bądź na pisemny wniosek rodzica (opiekuna prawnego).

Opłaty za Żłobek płatne są z góry do 5 dnia każdego miesiąca na konto bankowe Żłobka


Żłobek uprawniony jest do naliczania odsetek w przypadku braku wpłaty do 5 dnia każdego miesiąca.


ROZDZIAŁ VI

UBEZPIECZENIE DZIECI


Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są pokryć koszty ubezpieczenia swoich dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków. Żłobek nie jest pośrednikiem w ubezpieczeniu dzieci.

Koszty ubezpieczenia dziecka ponoszą Rodzice zgodnie z obowiązującą taryfą.

Rodzice, którzy nie chcą ubezpieczać swojego dziecka, zobowiązani są złożyć pisemne oświadczenie do dyrektora Żłobka.

ROZDZIAŁ VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Dzieci są wypisywane ze Żłobka po rozwiązaniu zawartej umowy.

Rodzic / opiekun prawny ma prawo do wypowiedzenia umowy w sprawie korzystania z usług Niepublicznego żłobka Krasnoludek w Złocieńcu wyłącznie w formie pisemnej na koniec miesiąca kalendarzowego z zachowaniem 2-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Żłobek ma prawo wypowiedzieć umowę z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia w przypadku niezgłoszonej nieobecności dziecka w Żłobku przez kolejne 30 dni kalendarzowych.

Dziecko może by c wypisane ze Żłobka, jeżeli Rodzic (opiekun prawny) nie uiści należnych opłat przez kolejny miesiąc.

Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie za porozumieniem stron. Umowa wygasa,

bez konieczności jej odrębnego rozwiązania, na skutek nieuiszczenia przez dwa kolejne miesiące należnych opłat. Wygaśnięcie następuje ostatniego dnia miesiąca, za który nie uiszczono opłaty.

Wnioski i skargi przyjmuje: Właściciel Niepublicznego Żłobka Krasnoludek z siedzibą w 78-520 Złocieniec, ul. Czaplinecka 3a